Teacher: TS. Cao Quốc Việt

Thời gian: Sáng thứ Hai bắt đầu từ 7g đến 11g