Teacher: Th.S Phạm Thiên Phú

Thời gian: Chiều thứ Sáu bắt đầu từ 12g30 - 16g30