Teacher: Th.S Phạm Thiên Phú

Thời gian: Sáng thứ Bảy bắt đầu từ 7g đến 11g