Giảng viên: Th.S Phan Hà Thanh Nhã

Thời gian: Chiều thứ 6 (12g30 - 16g40)