GV: Th.S Dương Trọng Nhân

Thời gian: Sáng thứ Ba (6g50 - 11g)