GV: Th.S Dương Trọng Nhân

Thời gian: Chiều thứ Tư (12g30 - 16g40)