GV: Th.S Dương Trọng Nhân

Thời gian: Sáng thứ Năm (6g50 - 11g)