GV: Th.S Hoàng Kim Chương

Thời gian: Chiều thứ Hai (12g30 -16g40)