GV: Th.S Hoàng Kim Chương

Thời gian: Sáng thứ Ba (6g50 - 11g)