GV: Th.S HOàng Kim Chương

Thời gian: Chiều thứ Bảy (12g30 - 16g40)