GV: Th.S Nguyễn Cường Thịnh

Thời gian: Chiều thứ Sáu (12g30 - 16g40)