GV: Th.S Nguyễn Cường Thịnh

Thời gian: Sáng thứ Bảy (6g50 -11g)