GV: Th.S Nguyễn Hồng Uyên

Thời gian: Sáng thứ Ba (6g50 -11g)