GV: Th.S Phạm Đức Linh

Thời gian: Chiều thứ Năm (12g30 - 16g40)