Các khoá học hiện tại

GV: Th.S Phạm Đức Linh

Thời gian: Chiều thứ Năm (12g30 - 16g40)

GV: Th.S Phạm Đức Linh

Thời gian: Chiều thứ Ba (12g30 - 16g40)

GV: Th.S Phạm Đức Linh

Thời gian: Sáng thứ Năm (6g50 -11g)

GV: Th.S Phạm Đức Linh

Thời gian: Sáng thứ Bảy (6g50 -11g)

GV: Th.S Nguyễn Hồng Uyên

Thời gian: Sáng thứ Ba (6g50 -11g)

GV: Th.S Nguyễn Cường Thịnh

Thời gian: Chiều thứ Hai (12g30 -16g40)

GV: Th.S Nguyễn Cường Thịnh

Thời gian: Sáng thứ Bảy (6g50 -11g)

GV: Th.S Nguyễn Cường Thịnh

Thời gian: Chiều thứ Sáu (12g30 - 16g40)

GV: Th.S Nguyễn Hồng Uyên

Thời gian: Sáng thứ Bảy (6g50 -11g)

GV: Th.S HOàng Kim Chương

Thời gian: Chiều thứ Bảy (12g30 - 16g40)

GV: Th.S Hoàng Kim Chương

Thời gian: Sáng thứ Ba (6g50 - 11g)

GV: Th.S Hoàng Kim Chương

Thời gian: Chiều thứ Hai (12g30 -16g40)

GV: Th.S Phan Hà Thanh Nhã

Thời gian: Sáng thứ Năm (6g50 -11g)

GV: Th.S Dương Trọng Nhân

Thời gian: Chiều thứ Hai (12g30 - 16g40)

GV: Th.S Dương Trọng Nhân

Thời gian: Chiều thứ Sau (12g30 - 16g40)

GV: Th.S Dương Trọng Nhân

Thời gian: Sáng thứ Năm (6g50 - 11g)

GV: Th.S Dương Trọng Nhân

Thời gian: Chiều thứ Tư (12g30 - 16g40)

GV: Th.S Dương Trọng Nhân

Thời gian: Sáng thứ Ba (6g50 - 11g)

Giảng viên: Th.S Phan Hà Thanh Nhã

Thời gian: Chiều thứ 6 (12g30 - 16g40)

Teacher: Th.S Phạm Thiên Phú

Thời gian: Sáng thứ Bảy bắt đầu từ 7g đến 11g

Teacher: Th.S Phạm Thiên Phú

Thời gian: Chiều thứ Sáu bắt đầu từ 12g30 - 16g30

Teacher: TS. Cao Quốc Việt

Thời gian: Chiều thứ Tư bắt đầu từ 12g30 đến 16g30

Teacher: TS. Cao Quốc Việt

Thời gian: Sáng thứ Hai bắt đầu từ 7g đến 11g